فرهنگ سازمانی

                                                                                                                                                         

با سلام و احترام

 

پرسشنامه ای که اکنون در اختیار دارید به منظور گردآوری اطلاعات برای تعیین نوع فرهنگ سازمانی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهیه شده است. از آنجا که اطلاعات صحیح و درست می تواند مبنای استواری برای تصمیم گیری های مدیریتی باشد لذا خواهشمند است به کلیه  سوالات با دقت کامل پاسخ دهید. کلیه اطلاعات حاصل از این پژوهش محرمانه تلقی خواهد شد. پیشاپیش از همکاری صمیمانه شما تشکر و قدردانی می نماییم.

معاونت توسعه و مدیریت منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی